Select Page

Books

การจัดการความรู้

Knowleage Management System (KM)

หนังใหญ่วัดขนอน

รางวัล ยูเนสโก ๒๕๕๐

ACCU PRIZE

ภูมิปัญญาจาก ไหไทยทรงดำ

รากแก้ว ต้นกล้า ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ๓

ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา

KM

ลายหน้าหมอนไทยทรงดำ

รากแก้ว ต้นกล้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒

ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา

KM

รำกะเหรี่ยงอำเภอสวนผึ้ง

รากแก้ว ต้นกล้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑

ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา

Research

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี

จักสานอาสาภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านโพหัก

ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา

KM

ภูมิปัญญาจาก ไหไทยทรงดำ

ภูมิปัญญาจาก ไหไทยทรงดำ

ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา

KM

ลายหน้าหมอนไทยทรงดำ

ลายหน้าหมอนไทยทรงดำ

ผศ.เบญจา ลิขิตยิ่งวรา

KM

รำกะเหรี่ยงอำเภอสวนผึ้ง

รำกะเหรี่ยงสวนผึ้ง

ผศ.อาภรณ์ สุนทรวาท

Research

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี4

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี

ผศ.อาภรณ์ สุนทรวาท

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๔

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี

ผศ.อาภรณ์ สุนทรวาท

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖

รวมบทความกะเหรี่ยงราชบุรี

รวมบทความกะเหรี่ยงราชบุรี

ผศ.อาภรณ์ สุนทรวาท

ฉบับพิเศษ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๐

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี3

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี

ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๓

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี

ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๐

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น22

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นราชบุรี

ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๑

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ออนไลน์

E – Book on The Office of Arts and Culture at Muban Chomebueng Rajabhat University for Student , Teacher , Personal and Comunity