Select Page

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เพลินเพลงเล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565