Select Page

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ร่วมงาน “เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี” กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๘ ณ วัดมะขาม ตำบลคุ้มพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี