Select Page

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงความยินดีกับ นางวีณา สุขอยู่ ได้รับรางวัล
“ภูมิราชภัฏ” ครูภูมิปัญญา ปูชนียบุคคล จากสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปึ ๒๕๖๗