Select Page
งาน “เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี” กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๘

งาน “เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี” กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ร่วมงาน “เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี” กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี ครั้งที่ ๘ ณ วัดมะขาม ตำบลคุ้มพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

การแสดง #ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑

การแสดง #ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑

วันที่ 6 ธันวาคม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำชุด การแสดง #ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เพลินเพลงเล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เพลินเพลงเล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 เพลินเพลงเล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

การแสดง แสง สี เสียง เรื่อง  จอมบึงเรืองรอง แผ่นดินทองราชบุรี  ในงานพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

การแสดง แสง สี เสียง เรื่อง จอมบึงเรืองรอง แผ่นดินทองราชบุรี ในงานพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจัดการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง จอมบึงเรืองรอง แผ่นดินทองราชบุรี ในงานพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล