อบรม

การอบรมล่าสุด

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไม่ต้องเป็นครูจีนก็เรียนรู้ภาษาจีนได้ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรมจีนอาเซียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559
 • โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2559
 • การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Preparation for English Language Testing) ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. และ 1-3 ธ.ค. 2558
 • การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative in English) ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. และ 1-3 ธ.ค. 2558
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศ (Language Training Project : English Chinese Myanmar) วันที่ 18 มี.ค. 2560
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการปฎิบัติงาน (Communicative English for MCRU officers) วันที่ 24 พ.ค. 2560

Course ฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 • English for Communication
 • Grammatical-Structure
 • English for Primary School Teachers
 • English for Government Officers
 • Communicative English in Daily Life
 • TOEFL and IELTS Training
 • English Camp for Primary/Secondary School and University Students
 • English Camp
 • อื่นๆ