อบรม

การอบรมล่าสุด

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไม่ต้องเป็นครูจีนก็เรียนรู้ภาษาจีนได้ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2559
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรมจีนอาเซียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559
  • โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2559
  • การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Preparation for English Language Testing) ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. และ 1-3 ธ.ค. 2558
  • การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative in English) ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. และ 1-3 ธ.ค. 2558
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศ (Language Training Project : English Ch