ผลการตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายการ\ผู้ตอบแบบสอบถาม นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
บุคคลทั่วไป รวม
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 410 0 0 410
ระดับความพึงพอใจ (1 น้อยที่สุด - 5 มากที่สุด)
1.การนำเสนอเนื้อหาเป็นระบบ 0.00 0.00 0.00 0.00
2.ได้รับความสะดวกด้านข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00
3.ประโยชน์ที่ท่านรับจากเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00
  ข้อมูลตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2555ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม