สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำการแสดงชุด “นาฏยหัตถศิลป์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี”
ไปเผยแพร่ในงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๒ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

4 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำการแสดงชุด “นาฏยหัตถศิลป์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี”
ไปเผยแพร่ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562