สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน กิจกรรมที่ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ "สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก"

วันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2564

ภาพกิจกรรม ปี 2565
ภาพกิจกรรม ปี 2564ภาพกิจกรรม ปี 2563