Select Page

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (พ.ศ.2566)

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี