Select Page

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน #มัดย้อมสีธรรมชาติ และ #ผ้าพิมพ์ ให้กับชุมชนตำบลบ้านบึง ณ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์เก่งกาจ ต้นทองคำ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยทีมงาน มาเป็นวิทยากร ซึ่งในวันแรก(26 มี.ค.)นี้ เป็นการให้ความรู้และเทคนิคการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ได้แก่ ใบสัก ใบหูกวาง และดอกดาวเรือง🏵🌲🌳🍃🌾