Select Page

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน #รำกะเหรี่ยงเกี่ยวข้าว และ #รำกะเหรี่ยงกินข้าวห่อ ณ ชุมชนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง โดยการเรียบเรียงและบันทึกเพลง🎤🎶ให้เป็นเสียงร้องของชุมชนเอง พร้อมทั้งการถ่ายทอดท่ารำที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน🔖🔖🔖