Select Page

วันที่ 24-25 มีนาคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ ชุด “ระบำมอญ” เพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
🙏🙏ขอบพระคุณเจ้าบ้าน ท่านผู้นำที่น่ารักเสมอ คมสรร จับจุ