Select Page

โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรม : การสร้างสรรค์ชุดการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรี “ระบำโอ่ง”
📌จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบ้านไร่จิราภรณ์รีสอร์ท 🌿