Select Page
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรง

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรง

เผยแพร่ชุดการแสดง ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน ในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

เผยแพร่ชุดการแสดง ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน ในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 19 วันที่ 20 ธันวาคม 2565

วันที่ 6 ธันวาคม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำชุด การแสดง #ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑

วันที่ 6 ธันวาคม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำชุด การแสดง #ราชภัฏแห่งราชบุรินทร์เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑