History

history_manager

# ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์จิตรา แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๖
อาจารย์สุชิน ประพันธ์พจน์ หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ สนานภู่ หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๘
อาจารย์จิตรา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ สุนทรวาท ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ สุนทรวาท ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ สุนทรวาท ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ สุนทรวาท ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๑๒ อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน