History

history_ct

.................

ศูนย์ภาษา สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2540 สถาบันที่ตั้งคือ อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง 326-327

ปัจจุบันศูนย์ภาษา สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งอยู่อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 5 ชั้น ขนาด 8,632 ตารางเมตร พร้อมระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและลิฟท์ 2 ตัว โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างปีงบประมาณ 2543-2545 ซึ่งใช้แบบแปลนของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง ศูนย์ภาษาจึงได้ย้ายสำนักงานและครุภัณฑ์ทั้งหมดมายังอาคารศูนย์ภาษาใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 มีพื้นที่รับผิดชอบครึ่งหนึ่งของอาคาร 5 ชั้น (ชั้นที่ 5 เป็นดาดฟ้า) มีเนื้อที่ ประมาณ 4,000 ตารางเมตร โดยจัดโซนดำเนินการใช้งานดังนี้

 • ชั้นที่ 1 จัดเป็นห้อง Conference Room และห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ชั้นที่ 2 จัดเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lap Tape System) 40 ที่นั้ง, Sound Lab Digital System 50 ที่นั่ง, Sound Lab Computer System 40 ที่นั่ง และห้อง Mini Theater 80 ที่นั่ง
 • ชั้นที่ 3 จัดเป็นห้องฝึกอบรบทางภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 ห้อง
 • ชั้นที่ 4 จัดเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Learning Center) สำนักงานของศูนย์ภาษาและห้องหัวหน้าศูนย์ภาษา

Mission

 • จัดหาและจัดสร้างสื่อสำหรับฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
 • จัดบริการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในรูปศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น ให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้รับการอบรม
 • จัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบันและบุคลากรทั่วไป
 • พัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดระดับทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

Philosophy

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสังคม

Vision

ศูนย์ภาษาให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในสถาบันตลอดจนบริการทางวิชาการแก่สังคม

Objective

 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบัน และบุคคลทั่วไปในรูปของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เพื่อให้บริการการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลาการภายในสถาบัน และบุคคลทั่วไป