"วัฒนศิลป์วิถีถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง งามเรืองรองรุ่งเรืองเมืองพระราชา" ในงานย้อนรอยเมืองโกสินารายณ์

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่การแสดงชุด "วัฒนศิลป์วิถีถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง งามเรืองรองรุ่งเรืองเมืองพระราชา" ในงานย้อนรอยเมืองโกสินารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณโบราณสถานสระโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จัดโดยเทศบาลเมืองท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี