SICE : Surin International Cultural Exchange

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 24 มกราคม 2563

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมนำนักศึกษาไปร่วมงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๔ (SICE : Surin International Cultural Exchange) ในนามตัวแทนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์(สวนใหม่) และได้นำการแสดงชุด “วัฒนศิลป์วิถีถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง งามเรืองรองรุ่งเรืองเมืองพระราชา” ไปแสดงเผยแพร่และแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นที่เข้าร่วมมากกว่า ๑๐ ประเทศ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange
 • SICE : Surin International Cultural Exchange