ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 30 มีนาคม 2565

สวันที่ ๓o มีนาคม ๒๕๖๕ ผศ.ระพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom เวลา ๑๓.oo น. โดยมีวาระการประชุม เรื่อง เรื่องแจ้งจากนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดกิจกรรม วันสงกรานต์สานใจ และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรฯ

  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom