พิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรม : การทำขนมไทย ซึ่งจัดให้กับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำความรู

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 23 มีนาคม 2565

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรม : การทำขนมไทย ซึ่งจัดให้กับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำความรู้ไปสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ร้านขนมไทยบ้านภูมิจิต สาขาราชบุรี คุณหทัยรัตน์ พลอยหิน และคุณชันญา คำลอย ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

 • พิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรม :  การทำขนมไทย ซึ่งจัดให้กับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำความรู
 • พิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรม :  การทำขนมไทย ซึ่งจัดให้กับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำความรู
 • พิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรม :  การทำขนมไทย ซึ่งจัดให้กับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำความรู
 • พิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรม :  การทำขนมไทย ซึ่งจัดให้กับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำความรู
 • พิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรม :  การทำขนมไทย ซึ่งจัดให้กับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำความรู
 • พิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรม :  การทำขนมไทย ซึ่งจัดให้กับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำความรู
 • พิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรม :  การทำขนมไทย ซึ่งจัดให้กับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำความรู
 • พิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรม :  การทำขนมไทย ซึ่งจัดให้กับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำความรู
 • พิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรม :  การทำขนมไทย ซึ่งจัดให้กับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำความรู
 • พิธีเปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างอาชีพจากต้นทุนทางวัฒนธรรม :  การทำขนมไทย ซึ่งจัดให้กับเครือข่ายชุมชนในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำความรู