สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “มรดกสิ่งทอไทย” จัดโด

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 23 มีนาคม 2565

อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “มรดกสิ่งทอไทย” จัดโดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการจัดแสดงสิ่งทออัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และต่อยอดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ในงาน “๑oo ปีราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” ทรงชื่นชมการทำงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และทรงสนพระทัย ผ้าทออัตลักษณ์ท้องถิ่นของทุกภูมิภาคที่นำมาจัดแสดงวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “มรดกสิ่งทอไทย” จัดโด
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “มรดกสิ่งทอไทย” จัดโด
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “มรดกสิ่งทอไทย” จัดโด
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “มรดกสิ่งทอไทย” จัดโด