ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร

By : เว็บมาสเตอร์Date : July 12th, 2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลรางบัว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน รวมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาต่อยอดในการปลูกผักปลอดสารเพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านชัฏใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร
 • ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักปลอดสาร