หน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถ

By : เว็บมาสเตอร์Date : March 16th, 2022

หน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้การทำขนมท้องถิ่นของคนไทยมอญจากปราชญ์ชุมชน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ความเป็นมาของหนังใหญ่วัดขนอน ร่วมชมการแสดงหนังใหญ่ ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึก เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี ณ วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และ วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

  • หน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถ
  • หน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถ
  • หน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถ
  • หน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถ
  • หน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถ
  • หน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถ
  • หน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถ
  • หน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถ