วางแผนการทำงานประจำปี ๒๕๖๕ และกำหนดแผนการดำเนินงาน U2T ระยะที่ ๒

By : เว็บมาสเตอร์Date : January 9th, 2022

วันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.ประภัสสร มีน้อย เป็นประธานจัดประชุมปรับแผนกลยุทธ์ เพื่อทบทวนตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน วางแผนการทำงานประจำปี ๒๕๖๕ และกำหนดแผนการดำเนินงาน U2T ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี

  • วางแผนการทำงานประจำปี ๒๕๖๕  และกำหนดแผนการดำเนินงาน U2T ระยะที่ ๒
  • วางแผนการทำงานประจำปี ๒๕๖๕  และกำหนดแผนการดำเนินงาน U2T ระยะที่ ๒
  • วางแผนการทำงานประจำปี ๒๕๖๕  และกำหนดแผนการดำเนินงาน U2T ระยะที่ ๒
  • วางแผนการทำงานประจำปี ๒๕๖๕  และกำหนดแผนการดำเนินงาน U2T ระยะที่ ๒