โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี

By : เว็บมาสเตอร์Date : June 11th, 2018

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการบริการวิชาการ เพิ่มมูลค่ามรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ ๑ กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน สาธิต ฝึกปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า “หมี่สิ” อาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี และการให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน สาธิตการเพิ่มมูลค่าจากกล้วยน้ำว้า วัตถุดิบในท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยงอำเภอบ้านคา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน ๘๐ คน

 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี
 • โครงการบริการวิชาการ การเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารกะเหรี่ยงภูมิปัญญาท้องถิ่นราชบุรี