บทความที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง
 
การเป่าเขาในรำกะเหรี่ยงของอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ผศ . อาภรณ์ สุนทรวาท                       
เครื่องเป่าเขาที่ใช้เขาเลียงผา
 
 
        ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอยู่ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีมีจำนวนมาก การใช้ชีวิตความเป็น อยู่เหมือนชาวไทย แต่ด้วยยังมีความรู้สึกความเป็น กะเหรี่ยงอยู่ทำให้กลุ่มชนเหล่านี้ พยายามฟื้นฟูวัฒนธรรม ให้สามารถ แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม มีรูปแบบชัดเจน การรำกะเหรี่ยงจึงเกิด การจัดการให้มีการแสดงเผยแพร่ขึ้นหลายชุมชน ในอำเภอสวนผึ้ง ชุมชนที่มีรำกะเหรี่ยงและมีชื่อเสียง มีอยู่ ๓ ชุมชน คือ ชุมชนบ้านผาปก ชุมชนบ้านบ่อหวี และชุมชนบ้านตะโตล่าง ส่วนชุมชนอีกแห่งหนึ่ง คือ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน เป็นชุมชนที่รัฐบาลได้จัดให้ ชาวกะเหรี่ยงที่อพยพลี้ภัยมาจากประเทศพม่า เป็นที่พักพิงชั่วคราว ตั้งแต่ ปี พ . ศ . ๒๕๔๐ และอยู่มาจนถึงปัจจุบัน สำหรับพื้นที่ พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินเป็นคนเชื้อชาติกะเหรี่ยง พื้นที่นี้มีรำกะเหรี่ยง ที่ใช้สำหรับการแสดงในงานประเพณีประจำปีของชาวกะเหรี่ยงทุกปี นอกจากนี้ฝ่ายปกครองจังหวัดราชบุรี ได้นำการรำกะเหรี่ยงของพื้นที่ พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน ไปแสดงงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของ จังหวัดราชบุรี และนำไปแสดงทุกปี
 
         ในฉบับที่แล้วผู้เขียนได้เสนอเครื่องดนตรีที่ใช้ในรำกะเหรี่ยงของคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง เรื่องนาเด่ย และฉบับนี้ผู้เขียนขอเสนอเครื่องดนตรีเป็นประเภทเครื่องเปาที่ทำด้วยเขาสัตว์ การเป่าเขานี้ ผู้เขียนได้เห็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงในชุมชนบ้านผาปก และพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินอำเภอสวนผึ้ง ทำด้วยเขาควายและเขาเรียงผาซึ่งมี เสียงเหมือนกันและเสียงที่ดังเกิดจากลิ้นที่ทำด้วยโลหะแผ่นทองเหลือง เจาะรูที่ตัวแผ่นทอง เหลืองปิดให้รูตรงกับรูที่เขา ซึ่งเจาะรูไว้ มีลักษณะเช่นเดียวกับลิ้นแคน และลิ้นปี่ซอ เป่าเป็นเสียง ได้ถึง ๓ - ๔ เสียง เครื่องดนตรีที่ว่านี้พวกชาวกะเหรี่ยงพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินเรียกเครื่องเป่าเขานี้ว่า " แกว " และชุมชนบ้านผาปกที่ทำจากเขาเรียงผาจะเรียกว่า “ ขะหลุ่ย ” และที่ทำจากเขาควายจะเรียกชื่อนี้ว่า " ปะนะโหน่ง " ชาวกะเหรี่ยงอำเภอสวนผึ้ง ใช้ในการแสดงรำด่งโดยใช้เป่านำก่อนเล่นดนตรีชิ้นอื่น ๆ
 
     
แกว หรือปะนะโหน่ง
เครื่องเป่าที่ทำด้วยเขาควาย
นักดนตรีชาวกะเหรี่ยงของ
พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหินกำลังเป่าแกว

         จากการศึกษาจากนักวิชาการที่ทำการวิจัย เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์ มีเครื่องดนตรีการเป่าเขาของชาวเผ่ามูเซอ และเครื่องดนตรีประกอบพิธีกรรมของอิ้วเมี่ยน ( เย้า ) แถบดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลักษณะที่ทำจากเขาควายและรูปแบบเดียว กันกับแกวของชาวกะเหรี่ยงอำเภอสวนผึ้ง ชาวเผ่ามูเซอเรียกเครื่องเป่าเขานี้ว่า “ แกว ” และอิ้วเมี่ยน ( เย้า ) เรียกว่า “ จอง ” ใช้สำหรับเป่าเพื่ออัญเชิญเทพยดาฟ้าดินมารับฟังเรื่องทุกข์สุขของครอบครัวนั้น ส่วนใหญ่ใช้ในพิธีการสะเดาะเคราะห์ การต่ออายุ