บทความที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง

  เครื่องดนตรี "นาเด่ย"
  ชาวกะเหรี่ยงกับเครื่องดนตรีกลู๊
  รำกะเหรี่ยงทำนา
  วัฒนธรรมการกิน
  การเป่าเขาในรำกะเหรี่ยง
  หม่องดังกับความเหมือน
  เพลงปรบไก่แห่งบ้านเวียงทุน (ตอน ๑)
  เพลงปรบไก่แห่งบ้านเวียงทุน (ตอน ๒)