ผ้าคนไท – ยวน ราชบุรี

         การแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวไท – ยวน ในจังหวัดราชบุรี ผู้หญิงนุ่งซิ่น ซึ่งทอขึ้นเอง สวมเสื้อรัดรูปแลบแดงแขนยาว หน้าอกประดับด้วยลูกระดุมเงิน ถ้าอยู่กับบ้านจะห่มด้วยผ้าแถบรอบอก ผู้ชายไท – ยวน นุ่งกางเกงย้อมด้วยสีครามสวมเสื้อแลบแดงแขนยาวหน้าอกปักด้วย ลูกกระดุมเงิน คาดเอวด้วยผ้าซิ่นของผู้หญิงไท – ยวน ที่ใช้นุ่งมี ๔ ประเภท
๑. ซิ่นหรือซิ่นตีนจก ใช้สำหรับผู้เฒ่าและสาว นุ่งไปงานบุญและงานพิธีพิเศษ ตัวซิ่นเป็นซิ่นตาหรือหรือซิ่นซิ่ว นำผ้าจกมาเป็นเชิงตัวซิ่น
๒. ซิ่นตา ใช้สำหรับหญิงสาวนุ่งไปงานพิธีทั่วไป
๓. ซิ่นซิ่วเป็นซิ่นธรรมดา ใช้สำหรับนุ่งอยู่กับบ้าน
๔. ซิ่นแล่เป็นซิ่นที่ใช้นุ่งทำงานอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน เป็นซิ่นที่ผู้หญิงไท – ยวน สมัยก่อนต้องมีไว้นุ่งทุกคนนอกจากผ้าซิ่นแล้วยังมีผ้าทอด้วยมือที่คนไท – ยวน ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันได้แก่
๑. ผ้าปกหัวนาคจก เป็นผ้าที่ใช้คลุมศรีษะนาค
๒. ย่ามจก ใช้ทอถวายพระ หรือผู้ที่ตนนับถือ
๓. ย่ามแดง สำหรับผู้หญิงใส่หมากพลู
๔. ย่ามงาน ย่ามชนิดนี้มีใช้ทุกครัวเรือน ทอเพื่อสำหรับใส่ผลิตผลทางการเกษตรนำไปขายหรือเดินทางเข้าป่า หรือใช้หมักแป้งทำขนมเส้น (ขนมจีน)
๕. ผ้าขาวม้าจก ใช้สำหรับคาดเอวคาดบ่า ของผู้ชายหรือสไบของผู้หญิง
๖. ผ้าขาวม้าแดง ใช้สำหรับคาดเอว คาดบ่า ของผู้ชายหรือสไบของผู้หญิง
๗. ผ้าแตะจกเป็นผ้าเช็ดหน้า หรือเช็ดน้ำหมาก
๘. กระเป๋าถักคาดเอว สำหรับผู้ชายใส่สำภาระออกไปทำงานนอกบ้าน
๙. หมอนจก เป็นผ้าทอจกมาทำเป็นหน้าหมอน
๑๐. ผ้าจกห่อคัมภีร์

รูปลักษณ์ของผ้าไท – ยวน ราชบุรี

ผ้าซิ่น
   ผ้าซิ่นของไท – ยวน ราชบุรี มีโครงสร้างประกอบด้วยผ้า ๓ ส่วน แต่ละส่วนเป็นผ้าคนละชิ้น คือ หัวซิ่น ตัวซิ่น
ตีนซิ่น

-  หัวซิ่น เป็นผ้าแถบสีขาวอยู่ส่วนบนของซิ่น และเย็บต่อด้วยผ้าแถบสีแดง

-  ตัวซิ่น อยู่ระหว่างหัวซิ่นกับเชิงซิ่น โดยแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน

-   ตีนซิ่น เป็นส่วนล่างสุดของผ้าซิ่น ตีนวิ่นทุกผืนจะต้องมี “เล็บเหลือง” อยู่ส่วนสุดท้ายของตีน

ลักษณะตีนซิ่นจก
-ตีนซิ่นจก จกเฉพาะเชิง (หรือจกเฉพาะตีน)

-ซิ่นตีนจก จกทั้งตัว

-  ซิ่นตีนจก ตัวยกมุกสลับมัดหมี่

ลักษณะซิ่นตา
-ซิ่นตาพื้น เป็นการทอแถบสีต่าง ๆ รอบตัว เช่น สีดำ สีเหลือง สีเขียว ส่วนตีนหรือเชิงซิ่นจะมีเล็บเหลืองและแถบผ้าสีดำ

รูป

 

 
 
- ซิ่นตาหมู่ ตัวซิ่นมีการทอจากลายประกอบเป็นหมู่ ๆ รอบตัว และทอเว้นระยะเป็นช่วง ๆ
 
- ซิ่นซิ่ว ตัวซิ่นเป็นสีเขียว จกลายประกอบระหว่างรอยต่อตีนกับตัว ตีนซิ่นเป็นผ้าพื้นสีดำ
     
- ซิ่นแล่ ตัวซิ่นเป็นสีดำ และมีแถบสีแดงทอไว้ช่วงรอยต่อของตีนซิ่นและก่อนถึงตัวซิ่น
 
 
ผลิตภัณฑ์จากผ้าจกราชบุรี
ผ้าปกหัวนาคจก
 
ย่ามจกไท – ยวน ราชบุรี
 

ย่ามแดง

 

ย่ามงาน

 

ผ้าขาวม้าจก

 

ผ้าขาวม้าแดง

 

ผ้าแตะ

 
กระเป๋าคาดเอว
หน้าหมอนจก
รูป
 

แหล่งผลิตและจำหน่าย

. กลุ่มสืบทอดศิลปะผ้าจกราชบุรี

- นางทองคำ ยิ่งงามแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๖๐ หมู่ ๑๒ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางอนงค์ รู้จักวงศ์ อยู่บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ ๕ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางนภา ศรีจันทร์เฟื้อ อยู่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๑๒ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางลำพรวน มูลมอญ อยู่บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ ๖ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางอารีย์ เนียมจิตต์ อยู่บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๑๒ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

. กลุ่มศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี ( วัดคูบัว )

- นางสุกัญญา พลายแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ ๔ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางอุทัย เปี้ยศร อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ ๔ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางศรีเรือน ตั้งสุขสันต์ อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๓ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางจำปาศักดิ์ อบเชย อยู่บ้านเลขที่ ๔๙ หมู่ ๔ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางอำไพ ชายหงส์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๔ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

. กลุ่มบ้านหัวนา

- นางสาววิมลพรรณ กำลังหาญ อยู่บ้านเลขที่ ๗๕ หมู่ ๖ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางสาวสายชล ชมภูเทศ อยู่บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ ๑๒ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางนิตย์ พิบูลย์แถว อยู่บ้านเลขที่ ๒๒ / ๒ หมู่ ๖ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางสาวนุสรา กำลังหาญ อยู่บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๑๒ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางสุนีย์ สุดท้วม อยู่บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ ๖ ต . คูบัว อ . เมือง จ . ราชบุรี

. กลุ่มศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านราชบุรี ( วัดนาหนองตำบลดอนแร่ )

- นางเรียง แก้วใส อยู่บ้านเลขที่ ๑๗ หมู่ ๘ ต . ดอนแร่ อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางสาวทอง กล่ำแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๒๐หมู่ ๘ ต . ดอนแร่ อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางสาวสาหร่าย มณีจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ ๔ ต . ดอนแร่ อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางมาลี ยิ้มแย้ม อยู่บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ ๕ ต . ดอนแร่ อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางกุหลาบ จวงเจิม อยู่บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๕ ต . ดอนแร่ อ . เมือง จ . ราชบุรี

. กลุ่มบ้านห้วยไผ่

- คุณป้าสง่า ชาติคมขำ อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๔ ต . ห้วยไผ่ อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางสาวรัชนี แซ่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ ๔ ต . ห้วยไผ่ อ . เมือง จ . ราชบุรี

- นางสาววาสนา ศรนรินทร์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๕ ต . ห้วยไผ่ อ . เมือง จ . ราชบุรี

. กลุ่มศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดรางบัว ต . รางบัว . จอมบึง

- นางสุรินทร์ แก้วดี อยู่บ้านเลขที่ หมู่ ต . รางบัว อ . จอมบึง จ . ราชบุรี

- นางสาวเพลินพิศ ศิลปชัย อยู่บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ ๔ ต . รางบัว อ . จอมบึง จ . ราชบุรี

- นางโสภา จุลรักษ์ อยู่บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ ๔ ต . รางบัว อ . จอมบึง จ . ราชบุรี

- นางละเอียด อินทรชำนาญ อยู่บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ ๖ ต . รางบัว อ . จอมบึง จ . ราชบุรี

- นางสมนึก แม้นพรม อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๖ ต . รางบัว อ . จอมบึง จ . ราชบุรี

- นางน้ำทิพย์ ศิวะรัตน์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๙ หมู่ ๖ ต . รางบัว อ . จอมบึง จ . ราชบุรี

- นางสร้อย แป้งหอม อยู่บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ ๑ ต . รางบัว อ . จอมบึง จ . ราชบุรี