English / ภาษาไทย


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ว่าที่ร้อยตรีสุภักดิ์ อนุกูล
(ทัศนศิลป์)          ว่าที่ร้อยตรีสุภักดิ์ เป็นคอลัมนิสต์หลายนามปากกา เขียนบทความทางวิชาการพิมพ์ในหนังสือวิทยาสารฟ้าเมืองไทย สารพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ เป็นที่ปรึกษาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ๒ ฉบับ ขณะดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เป็นบรรณาธิการหนังสือราชาวดีของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา ๕ นาน ๒๒ ปี อีกทั้งได้เขียนหนังสือหลายเล่ม อาทิ วันสำคัญของไทย มหาราชพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องสั้นสำหรับเยาวชน หนังสือชี้ช่องทางการประกอบอาชีพ แก้เจตคติการเลือกงานในการประกอบอาชีพ หนังสือ อาชีพ ฯลฯ
          ปัจจุบันหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดราชบุรี และเขตการศึกษา ๕ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการหลายคณะ นอกเหนือจากงานพัฒนาอาชีพ ได้ทำงานเป็นศิลปินอิสระ เขียนภาพสีน้ำในลักษณะงานจิตรกรรม (ทัศนศิลป์) ภาพทิวทัศน์แนวอิมเพรสชั้นนิสต์ ที่ถ่ายทอดจากธรรมชาติ บ้านเรือน ในจังหวัดราชบุรี มีประสบการณ์เรียนรู้เป็นบรรทัดฐาน มีอารมณ์เป็นตัวกำหนดให้ฝีแปรงพู่กันลื่นไหล และรอยของสีน้ำเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวผ่านกระดาษขาวบริสุทธิ์เป็นผลงานชั้นครูที่ผู้เขียนตั้งใจฝากไว้ให้กับแผ่นดินเมืองราชบุรี
          ในการพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ว่าที่ร้อยตรีสุภักดิ์ อนุกูล เคยได้รับโล่เกียรติบัตร จากหลายหน่วยงาน ครั้งหลังสุด ได้รับโล่เกียรติคุณจากสำนักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เขตการศึกษา ๕ ในฐานะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนครูดี และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่องการ ประเมินโครงการโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ ต่อที่ประชุมทางวิชาการ ณ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความสนใจจากนักวิชาการศึกษาเป็นอย่างมาก ส่วนผลงานจิตรกรรมสีน้ำหลายภาพของท่านได้นำไปเผยแพร่ ติดตั้งอยู่ที่เมืองมินนิโซต้า วอชิงตัน ดี.ซี.สหรัฐอเมริกา
          ว่าที่ร้อยตรีสุภักดิ์ อนุกูล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการศึกษาและอาชีพ อีกทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์งานจิตรกรรม (ทัศนศิลป์) ดีเด่นคนหนึ่งของจังหวัดราชบุรี
Apycom jQuery Menus