English / ภาษาไทย


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พระครูวิทิตพัฒนโสภณ
(การเผยแพร่พระพุทธศาสนา)          เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ และเจ้าคณะตำบลบ้านเลือก - หนองโพ อำเภอโพธาราม ท่านได้รับสมญานามว่าเป็นพระผู้ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาชุมชน ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ไม่เคยพักผ่อนในเวลากลางวัน ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เยาวชน ประชาชน และบุคคลผู้ยากไร้ เมื่อใดก็ตามที่มีผู้มาขออาศัยพักพิง ท่านจะให้ความอนุเคราะห์เสมอภาคโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะของผู้เข้ามาหา
          ผลงาน ของพระครูวิทิตพัฒนโสภณ มีดังนี้ ผลงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนานั้นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป แม้แต่โรงเรียนสังกัดเอกชน ที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกยังได้อาราธนาท่านไปสอนวิชาศีลธรรมและบรรยายธรรมในวันสุดสัปดาห์เป็นประจำ นับเป็นสื่ออันดีที่ทำให้ผู้นำทางศาสนาหันหน้าเข้าหากัน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนราชบุรี ท่านเป็นผู้ประสานให้ผู้นับถือพุทธศาสนา คริสต์ศาสนา และศาสนาอิสราม ในจังหวัดราชบุรี มาชุมนุมร่วมกันจัดงานถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวาระครบรอบ ๖๐ พรรษา ได้เป็นผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี นำพระสงฆ์ไปร่วมปฏิบัติธรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ และพุทธมณฑล กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์อบรมวัดพระศรีอารย์ เป็นห้องปรับอากาศสำหรับฝึกอบรมสัมมนาของประชาชน โดยฝึกสอนอาชีพและอบรมคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป ได้ใช้สถานที่ตั้งเป็นค่ายลูกเสือสิริพัฒนกิจ สำหรับฝึกอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี รวมทั้งการจัดอบรมผู้บังคับบัญชา ผู้นำนายหมู่และนักเรียนปีละหลายรุ่น ได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยทางสื่อมวลชน วิทยุ เสียงตามสาย วิดีโอ เทปเสียง หนังสือวารสาร แผ่นพับ การปาฐกถาธรรม บรรยายธรรมในที่ต่าง ๆ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยความสิ้นเปลือง เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ถาวรสืบไป
          เกียรติคุณและรางวัล ที่พระครูวิทิตพัฒนโสภณเคยได้รับคือ พ.ศ. ๒๕๓๓ องค์การ ยูเนสโกได้มอบรางวัลเป็นเข็มกลัดจำลองเหรียญนอร์มา ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ราชบุรี ได้มอบรางวัลผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น และ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีได้มอบรางวัลผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น
Apycom jQuery Menus