English / ภาษาไทย


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายรวม พรหมบุรี
(ดนตรีไทย)          ท่านได้เริ่มศึกษาดนตรีไทยเมื่ออายุราว ๘ ปี จากสำนักดนตรีไทยวัดช่องลม ต่อมาได้ศึกษาดนตรีไทยเพิ่มเติมจากหลวงชาญเชิงระนาด (เงิน ผลารักษ์) และหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จนมีความสามารถในการตีระนาดเป็นอย่างดี อายุ ๑๗ ปี ก็ถวายตัวเป็นมหาดเล็กที่วังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ที่กรุงเทพฯ แล้วย้ายไปอยู่ที่วังลดาวัลย์ จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๑ จึงกลับมาบ้านเดิมที่จังหวัดราชบุรี
          วงการนาฏศิลป์และดนตรีไทยยุคนั้นขนานนามท่านว่า "ระนาดน้ำผึ้งแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง" เนื่องจากฝีมือในเชิงตีระนาดขจรขจายไปทั่วเมืองราชบุรีเมืองใกล้เคียงจากชื่อเสียงที่ปรากฏทำให้อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น (นาวาเอก สมภพ ภิรมย์) พาวงดนตรีไทยของท่านไปเฝ้าถวายตัวและบรรเลงเพลงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระตำหนักเปี่ยมสุข วันนั้นเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของวงการดนตรีไทย
          นายรวม พรหมบุรี ได้ถึงแก่กรรมเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙
          ทุกวันนี้คณะดนตรีไทย ศิษย์ครูรวม ยังสืบทอดความเป็นระนาดน้ำผึ้งของครูอย่างต่อเนื่อง
Apycom jQuery Menus