English / ภาษาไทย


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายอุดม สมพร
(บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย)          นายอุดม สมพร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษางานด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ผลงานที่ได้สร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย คือ ได้ดำเนินโครงการสร้างศูนย์สืบทอดศิลปผ้าจกราชบุรี ที่วัดแคทราย ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมี พระชนมายุ ๕ รอบ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้เป็นสถานที่ฝึกหัดทอผ้าจก และศูนย์วิชาการเกี่ยวกับผ้าจก ให้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมเกี่ยวกับผ้าจก มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาวไท-ยวน ที่อยู่ในจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าจกโบราณเพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้า แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้จัดตั้งศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี ๓ แห่ง คือ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีหน่วยที่ ๑ วัดคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีหน่วยที่ ๒ วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีหน่วยที่ ๓ วัดรางบัว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ฝึกหัดทอผ้าจกและศิลปหัตถกรรมเกี่ยวกับผ้าจกแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูศิลปะผ้าจกไท - ยวน ราชบุรี ให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในจังหวัดราชบุรีและต่างจังหวัด ได้จัดร่างหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๘ ประเภทวิชาศิลปะ สาขา ศิลปหัตถกรรมกลุ่มงานทอผ้าจก ให้แก่กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอน การฝึกหัดทอผ้าจกด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ HAND-HI-TECH ให้แก่นักเรียนทอผ้าจกระบบทิภาคี ได้จัดตั้งกลุ่มสนใจวิชาชีพทอผ้าจกเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะผ้าจกและพัฒนาอาชีเสริมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้จัดสร้างกี่พุ่งกระสวยด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้จัดทอผ้าจกรวมลายใหญ่ที่สุดในโลกมอบให้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี เพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป ได้จัดทอผ้าจกรวมลาย "จกภูษากาญจนาภิเษก" เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์เป็นปีที่ ๕๐
          เกียรติคุณและรางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ในการมีส่วนร่วมจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ศิลปหัตถกรรมของชาวไท - ยวน ได้รับรางวัลพระราชทานที่ ๑ ประเภทผ้าไหมลายพื้นบ้าน ณ ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ บางไทร ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผ้าซิ่นตีนจก จากคณะกรรมการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในฐานะนักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นระดับชาติ จากคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย ในฐานะ ผู้มีผลงานการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกไทย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนไปดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาและพิพิธภัณฑ์ผ้า ณ ประเทศฝรั่งเศล และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับเกียรติบัตรจากกรมอาชีวศึกษาในฐานะครู อาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอนุรักษ์และ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่น ในการประกวดผ้าประเภทที่ ๑ ผ้าโบราณ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดผ้าประเภทที่ ๒ "ตีนจก" ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และได้เป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลสาขาศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้า เป็นคนแรกของสาขา ได้รับประกาศเกียรติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจำปี ๒๕๔๒
Apycom jQuery Menus