English / ภาษาไทย


สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายหลวงบ้านไร่          ค่ายหลวงบ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม เคยเป็นค่ายฝึกซ้อมรบเสือป่าซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกิจการลูกเสือที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดมาประทับแรมเวลานำกองเสือป่ามาซ้อมรบในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยเสด็จฯ มาซ้อมรบและประทับแรมที่บริเวณบ้านไร่ถึง 9 ครั้ง ทางราชการจึงเห็นว่าสถานที่ที่บ้านไร่นี้เป็นสถานที่สำคัญทงประวัติศาสตร์แห่งหนึง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันได้เสด็จฯ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2531 และต่อไปทางราชการจะขยายพื้นที่ค่ายหลวงบ้านไร่นี้ให้กว้างขวางออกไปเพื่อจัดตั้งเป็นค่าลูกเสือแห่งชาติ สำหรับการฝึกหัดพักแรมและกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเหล่าลูกเสือและเยาวชนจากสถาบันต่าง ๆ
          ผลสำเร็จของการสร้างพระบรมราชานุสรณ์ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่นี้ เกิดจากการสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณ ที่มีต่อล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอภัย จันทวิมล อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จำนวนมาก
          ค่ายหลวงที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ได้เสด็จฯ นำกองเสือป่ามาซ้อมรบนั้น นอกจากค่ายหลวงบ้านไร่แล้ว ยังมีค่ายหลวงโพธาราม ค่ายหลวงคลองตาคต และค่ายหลวงบ้านโป่ง สำหรับค่ายหลวงบ้านโป่ง ซึ่งปัจจุบันไม่เหลือสภาพค่ายแล้วนั้น อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 400 เมตร อยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง เคยเป็นค่ายเก่าตั้งแต่ครั้งไทยรบพม่าในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เคยเสด็จฯนำกองเสือป่ามาพักแรมฝึกหัดซ้อมรบตั้งแต่ พ.ศ. 2456 ตลอดทุกปีมา โดยเสด็จฯ ชุมนุมพลที่ค่ายนี้ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และประทับแรมอยู่ปีละ 4-5 สัปดาห์ ในตอนกลางวันก็จะนำกองเสือป่าไปซ้อมรบตามท้องที่ต่าง ๆ แทบทุกวัน ที่ประทับและเรือนโรงที่พักในค่ายของเหล่าเสือป่าปลูกสร้างอย่างพออาศัยได้ชั่วคราว แสดงให้เห็นถึงการที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงทรมานพระวรกายเป็นอย่างหนัก ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันทรงเมตตาปรานีแก่ประเทศชาติและราษฎร เพื่อให้มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ ค่ายหลวงต่าง ๆ จึงนับว่ามีเกียรติศักดิ์อันยิ่ง เพื่อผู้มาเที่ยวชมจะได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่านตลอดไปApycom jQuery Menus