English / ภาษาไทย


สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ผ้าทอบ้านไร่          สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนได้พัฒนาเจริญงอกงามเป็นสินค้าอุตสาหกรรม เมื่อ พ.ศ. 2475 ระยะเริ่มแรกเป็นโรงงานทอผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง ผู้ชาย ด้วยเครื่องทอแบบกี่กระตุก จำนวน 15 โรง หลายปีให้หลังต่อมาได้มีการสั่ง เครื่องจักรจากต่างประเทศ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงและต้นทุนในการผลิตต่ำเข้า ทำให้เครื่องทอไทยทำเองแบบกี่กระตุก สิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ. 2520 การทอผ้าด้วยเครื่องจักรได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีดรงงานทอผ้า จำนวน 25 โรง มีเครื่องทอผ้าพันกว่าเครื่อง ผลิตผ้าได้ 12,000 หลาต่อวัน โรงงานทอผ้าที่มีปริมาณการผลิตสูงสุดของจังหวัดราชบุรี คือ โรงงานกังวาลการทอ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม โรงงานแห่งนี้ผลิตผ้าซิ่นลายพื้นเมือง ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแม่กุญแจและตราปิ่น ซึ่งเป็นที่นิยมของสตรีไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โรงงานแห่งนี้สามารถผลิตผ้าซิ่นลายพื้นเมืองได้ปีละกว่าสองแสนสี่หมื่นผืน นอกจากนั้น โรงงานกังวาลการทอยังผลิตเส้นด้ายอะครีลิค เส้นด้ายเรยอนและเส้นด้ายโพลิเอสเตอร์ ส่งออกไปจำหน่ายตามโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ ด้วยกำลังการผลิตถึง 6 แสนปอนด์ต่อเดือน โดยเครื่องจักรอันทันสมัย มีแกนปั่นภายนอกประเทศ ด้วยกำลังการผลิตถึง 6 แสนปอนด์ต่อเดือน โดยเครื่องจักรอันทันสมัยมีแกนปั่นด้ายถึง 14,000 แกน ภายใต้การทำงานร่วมกันของคนงานกว่า 500 คน ปัจจุบันในเขตอำเภอโพธารามโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าขนาดใหญ่กำลังดำเนินการก่อสร้างอย่างเร่งรีบอยู่หลายโรงงานApycom jQuery Menus