English / ภาษาไทย


สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ถ้ำฤาษีเขางู          ถ้าฤาษีเขางูเป็นปูชนียสถาน ซึ่งมีโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งของราชบุรี คือพระพุทธรูปใหญ่มีความสูง 2.50 เมตร สลักบนฝาผนัง เป็นรูปนูนต่ำประทับนั่งห้อยพระบาท มีพุทธลักษณะเดียวกันกับพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่ถ้ำอซันตาในประเทศอินเดีย
          โดยทั่วไปเรียกพระพุทธศิลาจำหลักนี้ว่า พระพุทธฉายถ้าฤาษีเขางู ใต้พระบาทมีจารึก 12 ตัว ที่เป็นลายเซ้นของผู้สลักพระพุทธรูป อ่านว่า บุญ วระ ฤษี-ศรี สมาธิคุปตะ ตัวอักษรมีลักษณะคล้ายอักษรที่ใช้ในประเทศอินเดียฝ่ายใต้ เมื่อราว พ.ศ. 1000 ถึง 1100 ซึ่งตรงกับสมัยทวารวดี
          ครั้งหนึ่งในอดีตชาวบ้านเคยเข้าใจว่า คำจารึกดังกล่าวเป็นลายแทง จึงพากันมาขุดค้นหาสมบัติจนพื้นถ้ำพรุนไปหมด แต่ไม่พบสิ่งใด แท้จริงแล้วจารึกนั้นมิใช่ลายแทง แต่หากจะถือว่าเป็นลายแทงที่ทำให้ค้นพบและสันนิฐานได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้คงจะเป็นฝีมือ ครั้งทวารวดีก็น่าจะได้
          เขางูอยู่ที่ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทาง ตะวันตก บนถนนสายราชบุรี-จอมบึง มีทางแยกขวามือไปสู่เขางู รวมรายะทางจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตรApycom jQuery Menus