English / ภาษาไทย


สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

เมืองโบราณคูบัว          ห่างจากตัวเมืองราชบุรีไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร ในท้องที่ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี มีเมืองโบราณเก่าแก่ซึ่งจาการขุดค้นปรากฎหลักฐานว่าเป็นเมืองสมัยทวารวดี มีพื้นที่ทั้งหมดถึง 1,687,000 ตารางเมตร เมืองโบราณแห่งนี้เรียกว่า "เมืองคูบัว" เนื่องจากแต่ก่อนดูเมืองเก่าทั้งสี่ทิศ เคยมีน้ำขังและดอกบัวขึ้นบานเต็มไปหมดมาปัจจุบันดูเมืองนี้ตื้นเขินกลายเป็น ไร่นาไปหมดแล้ว
          เมื่อเดินพฤษภาคม 2504 กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจอย่างละเอียด ปรากฏว่าพบบ้านคูเมืองทั้งสี่ด้าน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่กว้าง 750 เมตร ยาว 2,250 เมตร ภายในและภายนอกคันคูมีเนินดินของซากโบราณสถานใหญ่เล็กถึง 4 แห่ง ในเมืองมีทางน้ำตื้นเขินติดต่อไปถึงแม่น้ำอ้อมหรือคลองแควอ้อมในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าเป็นลำน้ำสายเดิมของแม่น้ำแม่กลอง
          ในการสำรวจดังกล่าว ได้ขุดพบซากฐานเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐและฉาบปูนไว้ แต่ที่ฐานเจดีย์ในบริเวณบ้านหนองเกษรนั้น ได้พบพระพุทธรูปดินเผารูปพระโพธิสัตว์ รูปมนุษย์ ยักษ์มาร สัตว์ต่าง ๆ และลวดลาย ประดับองค์เจดีย์ ซึ่งทำด้วยดินเผาหักพังลงมากองทับถมอยู่ที่พื้นฐานเจดีย์
          จากการตรวจพิจารณาโบราณวัตถุที่ขุดพบ เห็นว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดีที่มีอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 16 ส่วนซากโบราณวัตถุที่ขุดพบข้างพระประโทน จังหวัดนครปฐม เมื่อ พ.ศ. 2483 ลักษณะของแผ่นอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างเจดีย์ล้อมมีขนาดใหญ่ เป็นขนาดเดียวกับอิฐในสมัยทวารวดีที่พบที่นครปฐม
          การค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุในครั้งนี้จึงทำให้เชื่อได้ว่าเมืองโบราณคูบัวนี้ต้องเป็นเมืองหนึ่ง ซึ่งอยู่ในอาณาจักรทวารวดีแน่ และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ใช้สืบสาว ราวเรื่องความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดราชบุรีอีกด้วย
Apycom jQuery Menus