English / ภาษาไทย


สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ศูนย์สืบทอดศิลปผ้าจก ราชบุรี          ศูนย์สืบทอดศิลปผ้าจก ราชบุรี อยู่ในบริเวณวัดแคทราย หมู่ที่ 13 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี ภายในศูนย์ฯ จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ
               ส่วนแรก จัดแสดงและเก็บรักษาผ้าจกไว้ภายในตู้ ซึ่งมีตัวอย่างผ้าทั้งผ้าจกโบราณและผ้าจกที่ทอขึ้นใหม่ตามแบบโบราณให้ผู้สนใจได้ศึกษา
               ส่วนที่สอง เป็นส่วนสาธิตและฝึกหัดการทอผ้าจก ที่มีชาวไทยวนคอยสาธิตการทอผ้าให้ชมและศึกษาตลอดเวลาที่ศูนย์เปิดให้บริการ นอกจากนี้ยังมี หูกทอผ้าจกที่พุ่งกระสวยด้วยมือใหญ่ที่สุดในโลก จัดแสงไว้ให้ชมอีกด้วย

Apycom jQuery Menus