English / ภาษาไทย


สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง


          การจัดนิทรรศการมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื้อหาในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านวัดม่วงสามารถจำแนกออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ

                              ส่วนแรก เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสำคัญของลุ่มแม่น้ำแม่กลอง
                              ส่วนที่สอง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
                              ส่วนที่สาม เป็นเรื่องราวของบ้านม่วงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
                              ส่วนที่สี่ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านม่วงที่มีทั้งวิถีชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ คติความเชื่อ และประเพณีในรอบปี
                              ส่วนที่ห้า เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในชุมชนบ้านม่วงและท้องถิ่นใกล้เคียง

Apycom jQuery Menus