English / ภาษาไทย


สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีตั้งอยู่ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุร โดยตั้งอยู่บนฝั่งขวา (ฝั่งตะวันตก) ของแม่น้ำแม่กลอง อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2465 เดิมใช้เป็นที่ว่าการเมืองราชบุรีและที่ว่าการมณฑลราชบุรี ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ลักษณะการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารจะเน้นเรื่องราวของท้องถิ่น โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 10 ห้อง
Apycom jQuery Menus