English / ภาษาไทย


ประเพณีของคนท้องถิ่นราชบุรี

ไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีนถิ่นฐานเดิมและการอพยพของไทยทรงดำที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย
          ผู้ไทยดำหรือไทยทรงดำนี้ ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในแขวงสิบสองจุไทย แถบเมืองแถง (เดียนเบียนฟู) ทางเหนือของประเทศเวียดนาม และได้อพยพเข้ามาในประเทศไทย เมื่อสมัยกรุงธนบุรี อาศัยอยู่กันที่บ้านท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี ต่อมามีการขยับขยายย้ายถิ่นอยู่บ้าง ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ และในสมัยรัชกาลที่ ๓ ชาวไทยทรงดำได้มีการแยกย้ายจากบ้านท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี ไปอยู่อำเภอเขาย้อยในจังหวัดเพชรบุรี และมีบางกลุ่มแยกย้ายเข้ามาในจังหวัดราชบุรี เขตอำเภอปากท่อ อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอจอมบึง และยังมีแยกย้ายไปจังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนชาวไทยทรงดำยังสืบสานประเพณีของบรรพบุรุษไทยทรงดำตราบจนทุกวันนี้

ไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน
          ไทยทรงดำ หมายถึง ไทยซึ่งแต่งกายด้วยผ้าสีดำหรือกรมท่า แต่เรามักเรียกว่า "ลาว" เหตุเพราะไทยทรงดำเดินทางมาพร้อมกับลาวเวียง แต่ถ้าจะเรียก ลาว ก็ขอให้เรียกว่า "ผู้ลาว" ซึ่งฟังสุภาพคล้ายกับเราเรียก เจ๊ก ว่า "คนจีน"
          ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยทรงดำ ไทยทรงดำมีประเพณีและวัฒนธรรมหลากหลายรวมทั้งเรื่องการถือโชคลาง ภูตผี เทวดา ฯลฯ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประเพณีต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น
          ๑. การเรียกขวัญเด็ก
          ๒. การเรียกขวัญผู้ใหญ่
          ๓. การเยื้อง (การทำนาย)
          ๔. การกินดอง (การแต่งงาน)
          ๕. การปาดตง (เลี้ยงข้าวใหม่ต้นฤดูเก็บเกี่ยว)
          ๖. การเสนเรือน จำแนกเป็น
                    ๖.๑ เสนผีขึ้นเสื้อ เพื่อต่ออายุเมื่อมีผู้เจ็บป่วย
                    ๖.๒ เสนเตง (ผู้ต้าว)
                    ๖.๓ เสนหล่อควาย (ผู้ต้าว) ฆ่าควายเป็นเครื่องสังเวย
                    ๖.๔ การเสนหมู สำหรับไทยทรงดำทั่วไป
          ๗. การเล่นกอน การรื่นเริงช่วงตรุษ สงกรานต์
          ๘. การเอ๊ดเวียะลาง (การทำงานศพ)Apycom jQuery Menus