English / ภาษาไทยข้อมูลงานประกันคุณภาพ ปี ๒๕๕๓


     รายงานประเมินตนเองปี ๒๕๕๓
     แผนกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕
     (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒)
     เอกสารอิเลคทรอนิกส์ รายงานผลการวิเคราะห์
     ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
     รายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๒
     ถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๕๓
     เชิญชมบอร์ดนิทรรศการการประเมินคุณภาพการศึกษา
     ประจำปี ๒๕๕๒      ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน
     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
     ตั้งแต่ ๒๕ มิ.ย. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๓


ประวัติคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คู่มือปฏิบัติงาน
     - นโยบายและแนวปฏิบัติการ 
     - ระบบและกลไกการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา
     - ฐานข้อมูลชุด ๑ 
     - ฐานข้อมูลชุด ๒ 
     - สำรวจครุภัณฑ์ ๔ เมย.๕๔ 
     - ตารางค่าเสื่อมราคา ๒ 
     - แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน
          - แบบบันทึกการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
          - แบบบันทึกการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
          - แบบขอยืมเสื้อผ้า
          - แบบนักศึกษาลงชื่อร่วมการแสดงนาฏศิลป์ไทย
          - แบบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
          - แบบรายงานการพัฒนาสมรรถนะ
          - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
          - แบบสอบถามการใช้บริการของสำนัก
          - ใบงบหน้าค่าอาหารฝึกซ้อมการแสดง
          - ใบปะหน้าส่งงาน
          - ใบลงชื่อ
          - บันทึกคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
          - รายงานการส่งข่าวสารภายในและการใช้เอกสารร่วมกันApycom jQuery Menus