English / ภาษาไทย   
 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประเมิน
ปีการศึกษา ๒๕๕๑

 
 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

จำนวน

ที่ได้

ผลการประเมิน

จำนวน

การประเมิน

๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน

๑.๑ มีการกำหนดปรัชญาหรือปณิธาน...

 

 

 

ครบ ๗ ข้อ

๑.๒ ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด

๑๐๐ %

๑๐๐ %

๓. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

๓.๓ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา

 

๙๖.๑๓ %

 

 

๖๐ %

๖. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๖.๑ มีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

มี ๖ ข้อ

๖.๒ ร้อยละของกิจกรรม...

๔.๔๓ %

๒ %

๖.๓ ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่า...

๒.๐๑ %

๑ %

๗. การบริหารและการจัดการ

๗.๖ ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก...

 

 

 

ครบ ๕ ข้อ

๗.๙ ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย...

ครบ ๘ ข้อ

๗.๑๐ มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ครบ ๕ ข้อ

๘. การเงินและงบประมาณ

๘.๑ มีระบบและกลไกในการจัดสรร...

 

 

 

ครบ ๗ ข้อ

๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

๙.๑ มีระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน...

 

 

 

มี ๗ ข้อ

๙.๓ ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มี ๕ ข้อ

๙.๔ ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา

มี ๕ ข้อ

รวม ๑๓ ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย

 

 

 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๓๖๒๔๙๘ (เฉพาะในเวลาราชการ)
 
   
Apycom jQuery Menus