English / ภาษาไทย
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทำบุญตักบาตร "สร้างกุศลเพื่อคนที่รัก" เชิญชวนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทำบุญตักบาตรร่วมกัน ในวันพฤหัสที่ 3 ของทุกเดือน เวลา 7.30 น. ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรมApycom jQuery Menus