English / ภาษาไทย


แบบสอบถาม
ความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง     แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจะนำผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลโดยคลิกเติมเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ตรงกับความเห็นของท่าน

ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

     นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     บุคคลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รายการ ระดับความพึงพอใจ
1. การนำเสนอเนื้อหาเป็นระบบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.ได้รับความสะดวกด้านข้อมูล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.ประโยชน์ที่ท่านรับจากเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดดูผลการตอบแบบสอบถาม
Apycom jQuery Menus