English / ภาษาไทย
วัฒนธรรมองค์กร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง          วัฒนธรรมองค์กรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใช้อักษรย่อ ส.ศ.ว. ซึ่งทุกตัวอักษรนั้นมีความหมายเด่นชัด คือ

          .     คือ    1) สร้างความเข้าใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมโดยใช้การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
                            2) สุขภาพ หมายถึง สุขภาพทางกาย ทางใจ ปฏิบัติให้เกิดความสุข
          .     คือ     ศิลปะ หมายถึง ร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม
          .     คือ     วินัย หมายถึง มีความสุจริต ยึดความถูกต้อง มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีแนวปฏิบัติที่ดี 9 ข้อ คือ

          1) ทำงานอย่างรู้จริงได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
          2) รับฟังความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นที่ต่าง
          3) ร่วมคิดร่วมทำอย่างจริงใจและจริงจัง อดทน มุ่งมั่น และขยันหมั่นเพียร
          4) มีกำลังใจ ภูมิใจในผลงาน และรับผลงานร่วมกัน
          5) เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีน้ำใจช่วยเหลือกัน
          6) มีความสุจริต ยึดความถูกต้อง มีวินัย รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
          7) พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดี และคนเก่ง
          8) มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก
          9) มีศิลปะทางกายและใจเพื่อสุนทรียรสและสุนทรียภาพ ทั้งศิลปะการพูด และมีการสื่อสารให้มากๆ


Apycom jQuery Menus