English / ภาษาไทย





ลำดับ

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

 

 

 

 

อาจารย์จิตรา   แสงสว่าง

หัวหน้า

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๒๓ ๒๕๒๖

 

 

 

 

อาจารย์สุชิน   ประพันธ์พจน์

หัวหน้า

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๒๖ ๒๕๒๘

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์   สนานภู่

หัวหน้า

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๒๘ ๒๕๓๔

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์  ลิขิตยิ่งวรา

ผู้อำนวยการ

สำนักศิลปวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๓๔ ๒๕๓๘

 

 

 

 

อาจารย์จิตรา   แสงสว่าง

ผู้อำนวยการ

สำนักศิลปวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๓๘ ๒๕๓๙

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์   สุนทรวาท

ผู้อำนวยการ

สำนักศิลปวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๓๙ ๒๕๔๓

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์   สุนทรวาท

ผู้อำนวยการ

สำนักศิลปวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒๕๔๗

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์   สุนทรวาท

ผู้อำนวยการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒๕๕๒

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์   สุนทรวาท

ผู้อำนวยการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๕๖

 

 

 

 

๑๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา   ลิขิตยิ่งวรา

ผู้อำนวยการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๖ ปัจจุบัน



Apycom jQuery Menus