English / ภาษาไทย
ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจา ลิขิตยิ่งวรา
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ดรุณี ร่ำรวย
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ทรงศักดิ์ เกษมรุจิภาคย์
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ปุณย์จรีย์ สรสีสม


บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาวทิพย์วรรณ ทับทิมหิน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางอมรรัตน์ หรสิทธิ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางถิรดา โสมนัส


แม่บ้าน
นางบังอร อิ่มเอิบ
Apycom jQuery Menus