English / ภาษาไทย
นโยบายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


๑.   พัฒนาให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการบริการวิชาการกับนักศึกษา องค์กรภาครัฐ/เอกชน ตลอดเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมชุมชน เพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.   สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชาติ
๓.   มุ่งจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดการสืบสาน
๔.   เร่งพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการดำเนินศิลปวัฒนธรรมของสำนัก
๕.   สร้างความเป็นเลิศโดยการสร้างสรรค์ศิลปะในแขนงที่มีศักยภาพเพื่อการรับใช้สังคมในยุคปัจจุบัน
๖.   ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ศิลปวัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้เข้าใจคุณค่าและความหมายในวิถีชีวิตของชุมชนในปัจจุบันและอนาคต
๗.    ปรับปรุงองค์กรและพัฒนาการบริหารสำนัก เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
๘.    ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาประเทศ ทั้งภาครัฐ/เอกชน ในการจัดกิจกรรม อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
๙.    พัฒนาการประกันคุณภาพของสำนัก และมุ่งให้สำนักดำเนินการอย่างมีคุณภาพ


Apycom jQuery Menus