English / ภาษาไทย


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

     ยุทธศาสตร์นี้อยู่บนฐานที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตั้งอยู่ในท้องถิ่น กล่าวคือมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจึงมีความใกล้ชิดกับชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งได้ปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลายาวนานนับแต่ครั้งเป็น “วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนั้น ในการวางยุทธศาสตร์ด้านนี้จึงมุ่งที่จะพัฒนาสำนักให้มีศักยภาพสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมและบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทั้งนี้โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาองค์กร และ การวิจัยเพื่อสะสมองค์ความรู้

เป้าประสงค์ นักศึกษาและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความรัก ความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะ และร่วมพัฒนาสังคม
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาโครงการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาจัดและร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมให้บูรณาการพันธกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนพันธกิจด้านอื่น ๆ

     ยุทธศาสตร์นี้อยู่บนฐานที่ว่า มหาวิทยาลัยมีภารกิจสำคัญคือการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ดังนั้น บัณฑิตจำเป็นต้องรู้จักเข้าใจและภูมิใจมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และมีสุนทรีย์ในศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นคนรักชาติ มีจตสาธารณะ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกยุคโลกาภิวัตน์ การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ลงสู่ตัวนักศึกษาจึงควรบูรณาการไปกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และการทำกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าใจในวัฒนธรรมสากล และมีจิตสาธารณะร่วมรับใช้สังคม
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และส่งเสริมการมีจิตสาธารณะร่วมรับใช้สังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนส่งเสริมให้บูรณาการพันธกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา บริการวิชาการ และวิจัย


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายการทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับบุคคล หน่วยงานราชการ/เอกชน องค์กรในจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ

     ยุทธศาสตร์นี้อยู่บนฐานที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นองค์กรที่ต้องทำงานประสานกับบุคคลทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และ องค์กรต่าง ๆ พันธกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ก็มีหลายองค์กรในท้องถิ่นปฏิบัติการในพื้นที่ ดังนั้นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง เพื่อทำให้สังคมเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคงควรต้องร่วมมือกับหลายภาคส่วน ประกอบกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมยังมีจุดอ่อนด้านงบประมาณและกำลังคน การบริหารโดยการสร้างเครือข่ายทั้งในท้องถิ่นและระดับประเทศเพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เป้าประสงค์ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ร่วมกับบุคคล และหน่วยงานภายนอก และเชิดชูบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๑ ประสานเครือข่ายจัดงาน / โครงการ / กิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ ๒ ค้นหาบุคคลที่มีผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อมอบรางวัลดีเด่น
กลยุทธ์ที่ ๓ เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับบุคคล หน่วยงานราชการ/เอกชน องค์กรในจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
Apycom jQuery Menus