English / ภาษาไทย
ปรัชญา (Philosophy)
     “สืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”วิสัยทัศน์
     “มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล”พันธกิจ
     ๑. ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นสู่สากล
     ๒. สร้างเครือข่ายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     ๓. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
     ๔. สร้างความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานระดับชาติ
     ๕. ดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาApycom jQuery Menus