English / ภาษาไทย

expert_best practice.html

มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งด้านวิชาการและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
  คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  วิทยากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมApycom jQuery Menus